Igang værende:

Projekt ”ØKOAKVA – Afsætningsfremme for økologiske akvakulturprodukter”

Formål
Formålet med projektet er, at finde nye markeder og forbedre betingelserne for at bringe danske økologiske akvakulturprodukter – herunder økologiske opdrætsfisk og kaviar, økologiske linemuslinger, økologisk dyrket tang, økologiske flodkrebs mv. - i videre omsætning på såvel eksisterende- som på potentielle nye markeder i ind- og udland.

Målgruppe
Målgruppen for projektet er alle danske økologiske akvakulturproducenter, samt de relaterede led i værdikæden (foderproducenter, øko-yngelproducenter, forarbejdningsvirksomheder, eksportører) frem til aftagerne (detailled, foodservice og slutbrugere) i ind- og udland.

Baggrund og idé
Dansk Akvakulturs mål for udviklingen af økologisk akvakultur i Danmark er blandt andet, at 10% af produktionen i akvakultursektoren skal være økologisk i 2018. I skrivende stund er Danmark EU’s førende nation for produktion af økologisk ørred og flodkrebs samt blandt de største producenter af økologiske blåmuslinger og økologisk tang.

Mulighederne for at øge den økologiske akvakulturproduktion yderligere kræver dog en målrettet indsats i form af information om produkterne samt etablering/udvidelse af afsætningen af økologiske akvakulturprodukter i ind- og udland. Og udviklingen skal fortsætte så informationsniveauet (Eks: hvorfor købe en økologisk fisk? Hvad støtter med ved købet? Hvilket sortiment findes der?) hos forbrugerne og øvrige interessentgrupper/beslutningstagere øges vedvarende, og afsætningen af danske økologiske akvakulturprodukter understøttes yderligere.

For at dette kan ske, er det vigtigt at det allerede iværksatte arbejde i de forudgående projekter følges op med dette nye projekt, der vil kunne finde nye markeder og forbedre betingelserne for at bringe danske økologiske akvakulturprodukter – herunder økologiske opdrætsfisk og rogn, økologiske linemuslinger, økologisk dyrket tang, økologiske flodkrebs mv. - i omsætning på såvel det danske marked som på eksisterende og potentielle nye eksportmarkeder. Dette projekt vil kunne sikre dette – endda over en årrække!

Aktiviteter
Projektet består af 6 faglige arbejdspakker: 1: Info-materiale og PR, 2: Markedsanalyse, 3: Info- og afsætningsaktiviteter – udland, 4: Info- og afsætningsaktiviteter – indland, 5: Info-møder for relevante interessantgrupper, 6: Projektledelse

Effekter og resultater
Der er tale om et info- og afsætningsfremmeprojekt med stor potentiel erhvervsøkonomisk betydning. Projektet forventes at have bl.a. følgende resultater og effekter:

- Udvidelse af eksisterende afsætningskanaler samt etablering af nye afsætningskanaler for økologiske akvakulturprodukter i ind- og udland

- Sikring af relevant viden om økologiske akvakulturprodukter og fordele ved støtte af denne produktionsform via forbrug af disse produkter, via formidling om økologiske akvakulturprodukter til en bred kreds af forbrugere/interessenter i ind- og udland

- Omlægning af endnu flere danske akvakulturanlæg til økologisk produktion med alle de positive effekter dette måtte få for såvel fisk, som forbrugerne, miljøet - og erhvervet.

- At kunne skabe øget værditilvækst på et bæredygtigt økonomisk og miljømæssigt grundlag med afledte samfundsøkonomiske gevinster, herunder fremme beskæftigelse i udkantsområder

- At kunne opfylde målsætningerne i såvel statens ”Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020” som til ”Dansk Akvakulturs strategiplan for udvikling af økologisk fiskeopdræt i Danmark”

Fakta om projektet
Projektet gennemføres i perioden december 2015 til november 2017. Det samlede budget er på
1,2 mio. kr. Projektdeltagere er Dansk Akvakultur, en række leverandører – herunder Bio Aus Danemark og Økologisk Landsforening og Akvarud, samt en producentgruppe.
Yderligere oplysninger: Kontakt Chefkonsulent Villy J. Larsen, Dansk Akvakultur.

Danske økologiske akvakulturprodukter