EU samt Fødevaredirektoratet og Plantedirektoratet har udstedt følgende forordninger og bekendtgørelser til brug ved produktion af danske økologiske opdrætsfisk:

Nuværende regelsæt (fra 1. juli 2010):

Gældende EU forordning for økologisk akvakulturproduktion:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:204:0015:0034:DA:PDF (dansk)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:204:0015:0034:EN:PDF (engelsk

Bekendtgørelse nr. BEK nr. 49 af 22/01/2013 om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145111

 

Tidligere regelsæt for dansk økologisk fiskeopdræt (til 31. juni 2010 samt overgangsordning for enkelte fiskeopdrætsanlæg):

Bekendtgørelse nr. 114 af 23. februar 2004 om økologisk akvakultur
Bekendtgørelsen er udstedt af Fødevaredirektoratet og fastlægger regler for opdræt af økologisk fisk i ferskvandsdambrug og i åle- og saltvandsbrug.

Her kan du gå direkte ind på bekendtgørelsen i Retsinformation.

Bekendtgørelse nr. 999 af 26. oktober 2010 om foderstoffer til anvendelse i økologisk akvakulturbrug

Bekendtgørelsen er udstedt af Plantedirektoratet og fastlægger opdaterede regler for godkendelse af foder og foderblandinger til de økologiske akvakulturanlæg.

Her kan du gå direkte ind på bekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127839

Danske økologiske akvakulturprodukter